Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „W 6 TYGODNI DOOKOŁA GŁOWY” wraz z POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI POLITYKI PRYWATNOŚCI obowiązujący od 20.03.2020 r.
(dalej „Regulamin”) 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnej „W 6 tygodni dookoła głowy” dostępnej w ramach platformy pod adresem app.nietraceglowy.pl, prowadzonej przez Fundację ZenDriving.

§1 DEFINICJE

1. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie i pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie: 

1.1. Aplikacja – oprogramowanie przystosowane do bezpłatnego pobrania i zapisania w pamięci Urządzeń mobilnych, umożliwiające po uruchomieniu dostęp do zawartego w niej Treningu on-line wraz z powiadomieniami; 

1.2. Konto Użytkownika – przestrzeń serwisowa Platformy dostępna dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu, adresu e-mail i hasła lub zalogowania się za pośrednictwem mediów społecznościowych – portalu Facebook, umożliwiająca bezpłatny dostęp do Treningu on-line, określonego w Regulaminie; 

1.3. Partner – podmiot współpracujący z ZenDriving;

1.4. Platforma – serwis internetowy ZenDriving dostępny pod adresem app.nietraceglowy.pl, działający przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem okresów niezbędnych prac modernizacyjnych, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, w tym dostęp Użytkownika do Treningu on-line, jak również rejestrujący jego postęp;

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

1.6. Trening on-line – proces dydaktyczny realizowany w ramach Aplikacji pt. „W 6 tygodni dookoła głowy” w zindywidualizowanym dla każdego Użytkownika trybie, umożliwiającym rozpoczęcie Treningu on-line w dowolnym momencie, nie później niż w terminie do 27 czerwca 2020 r. oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości. Materiały edukacyjne udostępniane w ramach Treningu on-line mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), do których prawa posiada ZenDriving. 

1.7. Urządzenie – urządzenie telekomunikacji mobilnej Użytkownika Aplikacji, kompatybilne z Aplikacją (spełniające minimalne wymagania systemowe o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu), na którym można pobrać, zainstalować w pamięci Urządzenia Aplikację oraz uruchomić i korzystać z jej funkcjonalności; 

1.8. Użytkownik Aplikacji – osoba fizyczna, o której mowa w § 2 Regulaminu, która utworzyła Konto w Aplikacji i korzysta z jej funkcjonalności – Treningu on-line;

1.9. ZenDriving – Fundacja ZenDriving siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459321, NIP 521-364-81-47 oraz osoby upoważnione do działania w jej imieniu. 

2. Wprowadzone w Regulaminie nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą miały wpływu na interpretację Regulaminu, chyba że w nagłówku użyty został wyraz lub zwrot zdefiniowany powyżej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownikiem Aplikacji może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 13 lat;

b) założyła Konto;

c) zobowiązana jest do zapoznania i przestrzegania postanowień Regulaminu. 

§3 ZASADY REJESTRACJI I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO TRENINGU ON-LINE

1. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest bezpłatna i dobrowolna. W jej wyniku zostaje utworzone Konto, które jest konieczne, by korzystać przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji.

2. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie loginu, adresu e-mail Użytkownika lub zalogowanie się za pośrednictwem mediów społecznościowych – portalu Facebook, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz postępowanie według instrukcji wyświetlanych podczas procesu tworzenia Konta. Założenie Konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika.

3. W trakcie tworzenia Konta należy utworzyć hasło w celu późniejszego logowania się do Aplikacji.

4. Zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe, w szczególności adres e-mail są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania nim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niemających oparcia w rzeczywistości lub dotyczących osób trzecich.

5. Po zalogowaniu się w sposób opisany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, Użytkownik ma prawo uczestniczyć w Treningu on-line. Nieuczestniczenie w Treningu on-line mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w okresie 6 następujących po sobie tygodni od daty rozpoczęcia Treningu on-line nie upoważnia Użytkownika do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem ZenDriving oraz Partnerów.

6. Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji z posiadanego Konta, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail admin@nietraceglowy.pl.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest możliwa, jeżeli system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

1) Android – od 4.4 KitKat do 8.1 Oreo;

2) iOS – od 10.0 do 12.0.1;

3) komputery PC lub Mac wyposażone w przeglądarkę: Chrome v58, Edge v14, Firefox v54, Safari v10, Opera v55. 

2. Ponadto w celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail lub konto na portalu Facebook.

3. ZenDriving nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy, w tym Treningu on-line, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub Urządzenia Użytkownika, bądź wynikające z problemów z Urządzeniem lub łączem internetowym Użytkownika. 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do dostępu do materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Treningu on-line wyłącznie do celów nauki własnej bez ponoszenia opłat, w okresie nie dłużej niż do 27 czerwca 2020 r.

2. W ramach Treningu on-line Użytkownik otrzymuje punkty za codzienne, systematyczne przechodzenie poszczególnych sekcji tematycznych oraz za udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte.

3. Zabrania się:

a) uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny niż wskazany w Regulaminie, w szczególności zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika;

b) udostępniania przez Użytkownika posiadanego Konta, hasła lub loginu osobom trzecim;

c) podejmowania działań powodujących zakłócenia działania serwisu internetowego ZenDriving bądź utrudniających korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników;

d) kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Aplikacji, w tym Treningu on-line w całości, lub w części osobom trzecim, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych, jak również wykorzystywania zawartych w Aplikacji treści w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy ZenDriving. 

4. Konto Użytkownika, który postępuje wbrew postanowieniom Regulaminu, w szczególności postanowieniom wskazanym w punkcie 2 niniejszego paragrafu, może zostać zablokowane lub usunięte.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI ZENDRIVING

1. Aplikacja, w tym Trening on-line i zawarte w nim materiały edukacyjne podlega ochronie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

2. Prawa autorskie do treści wskazanych w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu należą do ZenDriving oraz podmiotów z nim współpracujących. 

3. ZenDriving zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi stałego i nieprzerwanego dostępu do Treningu on-line, z wyjątkiem okresów niezbędnych prac modernizacyjnych. W przypadku zaplanowanych prac trwających dłużej niż jeden dzień ZenDriving zobowiązuje się poinformować o przedmiotowym fakcie Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.nietraceglowy.pl nie później niż jeden dzień wcześniej.

4. ZenDriving ma prawo do:

a) aktualizacji oraz zmian treści Treningu on-line, w tym jego modyfikacji, które nie będą miały wpływu na korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji. W przypadku modyfikacji Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualizacją zasad korzystania z Aplikacji;

b) wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, jak również jego usunięcia w razie stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem lub na szkodę ZenDriving, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik wykorzystuje Konto lub Platformę w sposób niezgodny z Regulaminem lub jej przeznaczeniem, narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu niezgodnego z Regulaminem dostępu do serwisu. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim ZenDriving zobowiązany jest wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku braku reakcji w terminie wskazanym w wezwaniu, ZenDriving ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W skutek usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie założonym na Platformie.

5. ZenDriving nie ponosi odpowiedzialności:

a) za szkody powstałe na skutek przerw w dostępie do Aplikacji udostępnionej w ramach Platformy;

b) utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub okoliczności niezależnych od ZenDriving;

c) szkody powstałe po stronie osób trzecich będące następstwem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez Użytkownika treści bezprawnych lub/ i niemających oparcia w rzeczywistości danych.

6. ZenDriving zbiera szczegółowe zanonimizowane dane niewrażliwe:

a) o postępach Użytkownika w Treningu on-line, w tym informacje na temat przerabianych etapów, wykonywanych zadań, pozostawionych komentarzy i odpowiedzi na pytania, zawartych w Treningu on-line.

7. Dane, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, są archiwizowane na Platformie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Użytkownik zgłosi żądanie usunięcia Konta Użytkownika.

8. Na podstawie punktacji uzyskanej przez Użytkowników w ramach Treningu on-line Zen Driving tworzy ranking Użytkowników, obejmujący login Użytkownika, pozycję, liczbę uzyskanych w ramach Treningu on-line punktów.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Aplikacji, która powinna być wysłana na adres e-mail: admin@nietraceglowy.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja ZenDriving, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. adres e-mail oraz opis nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i termin ich wystąpienia. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez ZenDriving wynosi 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. W zakresie nieobjętym Regulaminem zakres odpowiedzialności ZenDriving w związku z zapewnieniem Użytkownikowi dostępu do Aplikacji regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

§8 POLITYKA PRYWATNOSCI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. ZenDriving jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z ZenDriving w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@fundacjazendriving.pl. 

2. Poprzez udział Użytkownika w procesie rejestracji na Platformie ZenDriving przekazuje on dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz loginu. Celem przekazania danych osobowych przez Użytkownika jest możliwość korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym Treningu on-line. 

3. Poprzez dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w §7 Regulaminu Użytkownik przekazuje ZenDriving dane osobowe w postaci adresu e-mail, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, także imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem przekazania danych przez Użytkownika jest możliwość rozpatrzenia przez ZenDriving zgłoszenia reklamacyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Interesem ZenDriving jest realizacja Projektu prewencyjnego.

5. W celu administrowania stroną internetową oraz w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

• adres IP,

• czas dostępu,

• adres url, 

• data i czas serwera,

• informacje o przeglądarce internetowej,

• informacje o systemie operacyjnym,

— Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZenDriving jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Użytkowników na stronie internetowej).

6. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane są następujące informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu cookies). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

7. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przechowywane w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub do osiągnięcia celu przetwarzania.

8. W związku ze świadczeniem usług przez ZenDriving i ich promowaniem, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Apple (Apple Inc. z siedzibą w USA).

9. Użytkownicy, jak również Uczestnicy mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres admin@nietraceglowy.pl. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w zdaniu pierwszym osób jest ZenDriving oraz podmioty współpracujące lub świadczące na rzecz Zendriving usługi związane z udostępnianą Aplikacją (księgowość, kancelaria prawna, firma ubezpieczeniowa w przypadku, gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

10. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości korzystania z Aplikacji.

§11 ZMIANA APLIKACJI

ZenDriving zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji Aplikacji, w tym wprowadzenia kolejnych produktów, w tym Treningów on-line, także odpłatnych. Powyższe nie ma wpływu na zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkowników. 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej. Decydując się na korzystanie z Aplikacji, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na Stronie Internetowej, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu, nie wcześniej niż z ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowego Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z Aplikacji. 

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu, korzystania z Aplikacji będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Platforma app.nietraceglowy.pl używa plików cookies w celu dostosowania platformy do potrzeb Użytkowników.

2. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane są następujące informacje tekstowe:

– identyfikator sesji użytkownika

– fakt zaakceptowania Cookies

– wybrany język użyty w aplikacji

– wybrany język kursu

– zapisany adres e-mail

– role użytkownika

– token autoryzacyjny

– przypisane moduły

– fakt akceptacji warunków i regulaminu

Dodatkowo w wyniku wykorzystania usług firm Google, Facebook (na potrzeby logowania) oraz Fontawesome (fonty) tworzone są dodatkowe ciasteczka. 

3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. 

4. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.


REGULAMIN WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH I KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ W RAMACH PROJEKTU PREWENCYJNEGO „NIE TRACĘ GŁOWY NA DRODZE” wraz z POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI POLITYKI PRYWATNOŚCI
(dalej „Regulamin”)

Niniejszy regulamin określa zasady warsztatów motywacyjnych realizowanych w ramach projektu prewencyjnego „Nie tracę głowy na drodze” oraz warunki korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnej dostępnej w ramach platformy pod adresem app.nietraceglowy.pl, prowadzonej przez Fundację ZenDriving.

§1 DEFINICJE

1. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie i pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie: 

1.1. Aplikacja – oprogramowanie przystosowane do bezpłatnego pobrania i zapisania w pamięci Urządzeń mobilnych, umożliwiające po uruchomieniu dostęp do zawartego w niej Treningu on-line wraz z powiadomieniami; 

1.2. Konto Użytkownika – przestrzeń serwisowa Platformy dostępna dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu, adresu e-mail i hasła, umożliwiająca po wprowadzeniu Kodu bezpłatny dostęp do Treningu on-line, określonego w Regulaminie; 

1.3. Kod – kod generowany automatycznie w postaci ciągu cyfr i/lub znaków, który uprawnia Użytkownika do dostępu do Treningu on-line, przekazywany przez ZenDriving według wyboru, podczas Warsztatów motywacyjnych lub różnego rodzaju spotkań w ramach Projektu;

1.4. Partner – podmiot współpracujący z ZenDriving;

1.5. Platforma – serwis internetowy ZenDriving dostępny pod adresem app.nietraceglowy.pl, działający przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem okresów niezbędnych prac modernizacyjnych, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, w tym dostęp Użytkownika do Treningu on-line, rejestrujący jego postęp oraz zapewniający możliwość współpracy i wymiany wiedzy w ramach Projektu;

1.6. Projekt – projekt prewencyjny „Nie tracę głowy na drodze”, łączący uważność z profilaktyką uzależnień od Urządzeń mobilnych w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowany przez ZenDriving oraz Partnerów;

1.7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

1.8. Trening on-line – proces dydaktyczny realizowany w ramach Aplikacji pt. „W 6 tygodni dookoła głowy” w zindywidualizowanym dla każdego Użytkownika trybie, umożliwiającym rozpoczęcie Treningu on-line w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości. Materiały edukacyjne udostępniane w ramach Treningu on-line mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), do których prawa posiada ZenDriving. 

1.9. Urządzenie – urządzenie telekomunikacji mobilnej Użytkownika Aplikacji, kompatybilne z Aplikacją (spełniające minimalne wymagania systemowe o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu), na którym można pobrać, zainstalować w pamięci Urządzenia Aplikację oraz uruchomić i korzystać z jej funkcjonalności; 

1.10. Uczestnik Warsztatów motywacyjnych – osoba fizyczna, o której mowa w mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu oraz jej opiekunowie prawni;

1.11. Użytkownik Aplikacji – osoba fizyczna, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, która utworzyła Konto w Aplikacji i korzysta po wprowadzeniu Kodu z jej funkcjonalności – Treningu on-line;

1.12. Warsztaty motywacyjne – cykl zajęć teoretycznych i/lub praktycznych organizowanych w ramach Projektu w warszawskich szkołach – liceach ogólnokształcących i technikach, według autorskiego programu ZenDriving, zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

1.13. Voucher – dokument o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym, uprawniający jego okaziciela do odbycia określonego w tym dokumencie szkolenia z techniki jazdy w nowoczesnym ośrodku doskonalenia techniki jazdy – Tor Modlin, po wcześniejszym ustaleniu terminu, realizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

1.14. ZenDriving – Fundacja ZenDriving siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459321, NIP 521-364-81-47 oraz osoby upoważnione do działania w jej imieniu. 

2. Wprowadzone w Regulaminie nagłówki służą wyłącznie wygodzie odniesienia i nie będą miały wpływu na interpretację Regulaminu, chyba że w nagłówku użyty został wyraz lub zwrot zdefiniowany powyżej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikiem Warsztatów motywacyjnych może być każda osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat oraz jej opiekunowie prawni, zobowiązani do zapoznania i przestrzegania postanowień Regulaminu. 

2. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 13 lat;

b) założyła Konto;

c) zobowiązana jest do zapoznania i przestrzegania postanowień Regulaminu. 

3. Udział w Warsztatach motywacyjnych odbywa się w ustalonym miejscu i terminie, przy czym ZenDriving zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów motywacyjnych, ich przerwania lub zawieszenia z przyczyn losowych. O fakcie tym zobowiązuje się poinformować niezwłocznie placówkę edukacyjną, do której uczęszcza Uczestnik Warsztatów motywacyjnych.

§3 ZASADY UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH MOTYWACYJNYCH

1. W pomieszczeniach, w których odbywają się Warsztaty motywacyjne obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i przynoszenia napojów alkoholowych, zażywania i przynoszenia środków odurzających, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, w szczególności zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych Uczestników.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania porządku, właściwego zachowywania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym Uczestnikom korzystania z Warsztatów ZenDriving. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik zobowiązany będzie do opuszczenia miejsca Warsztatów.

3. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu w nim się znajdującego, w trakcie realizacji Warsztatów. 

§4 ZASADY REJESTRACJI I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO TRENINGU ON-LINE

1. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest bezpłatna i dobrowolna. W jej wyniku zostaje utworzone Konto, które jest konieczne, by korzystać przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji.

2. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie loginu, adresu e-mail Użytkownika, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz postępowanie według instrukcji wyświetlanych podczas procesu tworzenia Konta. Założenie Konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika.

3. W trakcie tworzenia Konta należy utworzyć hasło w celu późniejszego logowania się do Aplikacji.

4. Zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe, w szczególności adres e-mail są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania nim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niemających oparcia w rzeczywistości lub dotyczących osób trzecich.

5. Po wprowadzeniu otrzymanego od ZenDriving i/lub Partnerów Kodu, Użytkownik ma prawo uczestniczyć w Treningu on-line w czasie trwania Projektu. Nieuczestniczenie w Treningu on-line mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w okresie 6 następujących po sobie tygodni od daty rozpoczęcia Treningu on-line nie upoważnia Użytkownika do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem ZenDriving oraz Partnerów.

6. Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji z posiadanego Konta, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail admin@nietraceglowy.pl.

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest możliwa, jeżeli system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

1) Android – od 4.4 KitKat do 8.1 Oreo;

2) iOS – od 10.0 do 12.0.1;

3) komputery PC lub Mac wyposażone w przeglądarkę: Chrome v58, Edge v14, Firefox v54, Safari v10, Opera v55. 

2. Ponadto w celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

3. ZenDriving nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy, w tym Treningu on-line, wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub Urządzenia Użytkownika, bądź wynikające z problemów z Urządzeniem lub łączem internetowym Użytkownika. 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do dostępu do materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Treningu on-line i uczestnictwa w procesie edukacyjnym wyłącznie do celów nauki własnej bez ponoszenia opłat, w okresie trwania Projektu, nie krócej niż do 29 lutego 2020 r.

2. W ramach Treningu on-line Użytkownik otrzymuje punkty za codzienne, systematyczne przechodzenie poszczególnych sekcji tematycznych oraz za udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, od których uzależnione jest przyznanie, w sposób i na warunkach opisanych w §8 Regulaminu, Vouchera.

3. Zabrania się:

a) uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny niż wskazany w Regulaminie, w szczególności zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika;

b) udostępniania przez Użytkownika posiadanego Konta, hasła lub loginu osobom trzecim;

c) podejmowania działań powodujących zakłócenia działania serwisu internetowego ZenDriving bądź utrudniających korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników;

d) kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Aplikacji, w tym Treningu on-line w całości, lub w części osobom trzecim, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych, jak również wykorzystywania zawartych w Aplikacji treści w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy ZenDriving. 

4. Konto Użytkownika, który postępuje wbrew postanowieniom Regulaminu, w szczególności postanowieniom wskazanym w punkcie 2 niniejszego paragrafu, może zostać zablokowane lub usunięte.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI ZENDRIVING

1. Aplikacja, w tym Trening on-line i zawarte w nim materiały edukacyjne podlega ochronie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

2. Prawa autorskie do treści wskazanych w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu należą do ZenDriving oraz podmiotów z nim współpracujących. 

3. ZenDriving zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi stałego i nieprzerwanego dostępu do Treningu on-line, z wyjątkiem okresów niezbędnych prac modernizacyjnych. W przypadku zaplanowanych prac trwających dłużej niż jeden dzień ZenDriving zobowiązuje się poinformować o przedmiotowym fakcie Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.nietraceglowy.pl nie później niż jeden dzień wcześniej.

4. ZenDriving ma prawo do:

a) aktualizacji oraz zmian treści Treningu on-line, w tym jego modyfikacji, które nie będą miały wpływu na korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Aplikacji w okresie trwania Projektu. W przypadku modyfikacji Aplikacji, po zakończeniu Projektu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualizacją zasad korzystania z Aplikacji;

b) wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, jak również jego usunięcia w razie stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem lub na szkodę ZenDriving, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik wykorzystuje Konto lub Platformę w sposób niezgodny z Regulaminem lub jej przeznaczeniem, narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu niezgodnego z Regulaminem dostępu do serwisu. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim ZenDriving zobowiązany jest wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku braku reakcji w terminie wskazanym w wezwaniu, ZenDriving ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W skutek usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie założonym na Platformie.

5. ZenDriving nie ponosi odpowiedzialności:

a) za szkody powstałe na skutek przerw w dostępie do Aplikacji udostępnionej w ramach Platformy;

b) utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub okoliczności niezależnych od ZenDriving;

c) szkody powstałe po stronie osób trzecich będące następstwem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez Użytkownika treści bezprawnych lub/ i niemających oparcia w rzeczywistości danych.

6. ZenDriving zbiera szczegółowe zanonimizowane dane niewrażliwe:

a) w kwestionariuszach badawczych zawartych w ankiecie online wypełnianej przed rozpoczęciem Warsztatów motywacyjnych i po zakończeniu Treningu on-line;

b) o postępach Użytkownika w Treningu on-line, w tym informacje na temat przerabianych etapów, wykonywanych zadań, pozostawionych komentarzy i odpowiedzi na pytania, zawartych w Treningu on-line.

7. Dane, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, są archiwizowane na Platformie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Użytkownik zgłosi żądanie usunięcia Konta Użytkownika.

§8 VOUCHER. WARUNKI JEGO OTRZYMANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Na podstawie punktacji uzyskanej przez Użytkowników w ramach Treningu on-line Zen Driving tworzy ranking Użytkowników, obejmujący login Użytkownika, pozycję, liczbę uzyskanych w ramach Treningu on-line punktów.

2. Użytkownik, który zakończy Trening on-line i otrzyma najwyższą liczbę punktów jest uprawniony do otrzymania Vouchera, opatrzonego w unikatowy kod. W przypadku otrzymania przez dwóch Użytkowników tej samej liczby punktów, uprawnionym do otrzymania Vouchera jest Użytkownik, który udzielił największej liczby komentarzy, o których mowa w §7 ust. 7 lit b Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż komentarze mają odpowiadać treści poruszanych zagadnień w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. W przypadku otrzymania przez dwóch Użytkowników tej samej liczby punktów oraz udzielenia tej samej liczby komentarzy, uprawnionym do otrzymania Vouchera jest Użytkownik, między odpowiedziami którego a otwarciem kolejnej sekcji czas był najkrótszy. ZenDriving skontaktuje się z Użytkownikiem zajmującym pierwsze miejsce w rankingu, za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika.

3. Okres ważności Vouchera wskazany jest na Voucherze, przy czym jego realizacja przez Użytkownika nie może nastąpić później niż w terminie do dnia 30.06.2021 r. Dokonując rezerwacji terminu szkolenia z techniki jazdy w nowoczesnym ośrodku doskonalenia techniki jazdy – Tor Modlin za pośrednictwem adresu e-mail rezerwacja@tormodlin.pl należy wskazać unikatowy kod, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Upływ terminu ważności Vouchera jest równoznaczny z utratą uprawnienia do udziału w szkoleniu i nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania usługi szkolenia.

4. Zastosowanie Vouchera możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do usługi szkolenia, opisanej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, określonej w tym dokumencie. 

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Aplikacji, która powinna być wysłana na adres e-mail: admin@nietraceglowy.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja ZenDriving, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. adres e-mail oraz opis nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji i termin ich wystąpienia. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez ZenDriving wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. W zakresie nieobjętym Regulaminem zakres odpowiedzialności ZenDriving w związku z zapewnieniem Użytkownikowi dostępu do Aplikacji regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. ZenDriving jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Kontakt z ZenDriving w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@fundacjazendriving.pl

2. Poprzez udział Użytkownika w procesie rejestracji na Platformie ZenDriving przekazuje on dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz login. Celem przekazania danych osobowych przez Użytkownika jest możliwość korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym Treningu on-line. 

3. Opiekun prawny w drodze pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) przekazuje ZenDriving dodatkowo następujące dane osobowe w postaci imienia i nazwiska opiekuna prawnego, imienia dziecka, adresu e-mail lub/ i numeru kontaktowego.

4. Poprzez udział Użytkownika w szkoleniu, o którym mowa w §8 ust. 3, przekazuje on dane osobowe w postaci: loginu, adresu e-mail i/lub numeru kontaktowego. Celem przekazania danych przez Użytkownika jest realizacja Voucheru.

5. Poprzez dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w §9 Regulaminu Użytkownik przekazuje ZenDriving dane osobowe w postaci adresu e-mail, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, także imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem przekazania danych przez Użytkownika jest możliwość rozpatrzenia przez ZenDriving zgłoszenia reklamacyjnego. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Interesem ZenDriving jest realizacja Projektu prewencyjnego.

7. W celu administrowania stroną internetową oraz w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• adres IP,
• czas dostępu,
• adres url, 
• data i czas serwera,
• informacje o przeglądarce internetowej,
• informacje o systemie operacyjnym,
— Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ZenDriving jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Użytkowników na stronie internetowej).

8. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane są następujące informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu cookies). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

9. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przechowywane w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub do osiągnięcia celu przetwarzania.

10. W związku ze świadczeniem usług przez ZenDriving i ich promowaniem, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Apple (Apple Inc. z siedzibą w USA).

11. Użytkownicy, jak również Uczestnicy mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres admin@nietraceglowy.pl. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w zdaniu pierwszym osób jest ZenDriving oraz podmioty współpracujące lub świadczące na rzecz Zendriving usługi związane z realizacją Projektu i przeprowadzanych w jego ramach Warsztatów motywacyjnych oraz udostępnianej Aplikacji (księgowość, kancelaria prawna, firma ubezpieczeniowa w przypadku, gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

12. Użytkownicy, jak również Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

13. Podanie przez Użytkownika, jak również Uczestnika danych osobowych wskazanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu jest warunkiem udziału w Projekcie, w tym korzystania z Aplikacji oraz wzięcia udziału w badaniu naukowym. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości udziału w Projekcie.

14. Podanie przez osobę otrzymującą Voucher jego danych osobowych jest niezbędne do wykonania zobowiązania ZenDriving. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości realizacji szkolenia z doskonalenia techniki jazdy. 

§11 ZMIANA APLIKACJI

ZenDriving zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji Aplikacji, w tym wprowadzenia kolejnych produktów, w tym Treningów on-line, także odpłatnych. Powyższe nie ma wpływu na Projekt oraz zasady korzystania przez jego Uczestników i Użytkowników. 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej www.nietraceglowy.pl oraz w siedzibie ZenDriving. Decydując się na udział w Projekcie realizowanym przez ZenDriving, Użytkownik, jak również Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na Stronie Internetowej www.nietraceglowy.pl lub wywieszenie w siedzibie ZenDriving, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu, nie wcześniej niż z ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowego Regulaminu Użytkownikowi, jak również Uczestnikowi przysługuje prawo do zaprzestania udziału w Projekcie. 

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu, udziału w Projekcie będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu. 

ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Opiekuna)

……………………………………………………………………
(telefon / adres e-mail)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

Niniejszym, działając za zgodą i w porozumieniu z pozostałymi przedstawicielami ustawowymi Ucznia, wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna ……………………………………………………. (imię i nazwisko, dalej „Uczeń”) Ucznia szkoły ………………………………………………………………. (nazwa szkoły) w badaniu naukowym realizowanym w ramach Projektu prewencyjnego „Nie tracę głowy na drodze”, organizowanego przez Fundację ZenDriving w terminie 21.10.2019 – 30.06.2020. Celem badania jest sprawdzenie skuteczności 6-tygodniowego treningu uważności on-line. Uczeń będzie odpowiadał na pytania zawarte w kwestionariuszach przed i po udziale w projekcie. Udział w badaniu nie jest związany z żadnym ryzykiem.

Projekt „Nie tracę głowy na drodze” to oparty na treningu uważności program prewencyjny dla młodzieży w wieku 17-19 lat. Jego celem jest zwiększenie samoświadomości, samokontroli i odporności psychicznej młodych ludzi, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z impulsami, emocjami i myślami oraz trenowanie odpowiedzialnych nawyków i postaw na drodze, również tej życiowej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nietraceglowy.pl

Jednocześnie oświadczam, że:

  1. zapoznał/am/em się z obowiązującym Regulaminem oraz zobowiązuję do jego przestrzegania;
  2. został/am/em poinformowan/a/y przez ZenDriving o planowanym badaniu naukowym, w którym Uczeń ma wziąć udział, w szczególności o jego założeniach, celach, przebiegu i sposobie przeprowadzenia oraz korzyściach i ryzyku związanym z udziałem w przedmiotowym badaniu;
  3. zostałem poinformowany, iż udział Ucznia w badaniu jest dobrowolny;
  4. zapoznałem się z obowiązującą postanowieniami zawartymi w §10 Regulaminu – Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w opisanym w niej zakresie.

…………………………………………………………………..
(czytelny podpis Opiekuna)